Earth, Wind & Fire,樂團圈的全明星表演「球風火」原創經典台灣重現

Earth, Wind & Fire創團元老吉他手AL Mckay領軍的Earth Wind &amp … 閱讀全文 Earth, Wind & Fire,樂團圈的全明星表演「球風火」原創經典台灣重現